Ikke kategoriseret

Fokus er i stedet på selve teksten/beskeden og hvordan denne ’læses’ – man kan sige, at det centrale er selve meningsskabelsesprocessen, som sker gennem en konstant interaktion mellem elementerne. Modellen har en dynamisk struktur, hvor pilene i begge retninger understreger, at hvert element kun kan forstås i relation...

Shannon og Weavers kommunikationssystem er konstrueret på samme måde, blot til at beskrive kommunikation som en simpel påvirkning fra en afsender og en dertil knyttet reaktion hos modtager. I begge modeller frasorteres de indre kognitive processer, for at kunne observere den ydre adfærd ale- ne. Stimulus-responsmodellen skildrer den...

med mulighed for at blive forstyrret af støj. Her skelner Shannon og Weaver mellem teknisk støj som tekniske forstyrrelser i eksempelvis lyd- og billedsignaler (støj i telefonforbindelsen, sne på tv- skærmen, blækklatter på teksten m.v.) og semantisk støj som mentale forstyrrelser i A og B’s informa- tionstransmission, hvilket...

Der findes som nævnt mange måder at definere kommunikation på. Kommunikationsprofessorerne Denis McQuail og Sven Windahl har i bogen Communication Models forsøgt at skære kommunikations- forskningen ind til benet med følgende definition: ”Communication can be any or all of the following: an action on others; an interaction with others...

fra forskellige forskningsområder, der tilsammen har givet kommunikationsforskningen en bred iden- titet (Schulz, P. J. 2010, p.xxii). Kommunikation er en grundlæggende menneskelig aktivitet, som kan være svær at definere entydigt; al vores kommunikation er medieret gennem eksempelvis sprog, ge- stik, tekst, billeder, telefon, tv, radio, computer, samt artefakter...

Modernismens sande historier er afløst af flere fragmenterede versioner. Brugerne får lov at bidrage, opdage og tage stilling til den fælles fortælling om kulturarven (Op.cit. p.570-573). Paradigmeskiftet har således fået konsekvenser for museernes formidlingsområde, idet formidling ikke længere kan betragtes som en envejskommunikation. Formidlingen betragtes i dag mere...

ring af museernes fem ansvarsopgaver, så det nu ikke er bevaring og registrering af samlingen, der står højest på dagsordenen, men formidlingen af samlingen. Med dette fokus på formidling følger også et fokus på formidlingsformer, og med udbredelsen af internettet og den hastigt voksende informati- onsteknologiske udvikling er...

I museumssammenhæng kan konsekvenserne af den ændrede samfundsforståelse identificeres i ud- viklingen af den ”ny museologi”, der stiller spørgsmål ved traditionelle museale processer, og i praksis kan forandringen identificeres som et fokusskifte, hvor museernes blik nu er rettet ud af museet mod publikum frem for et tidligere fokus...

Jeg har gennem specialet skitseret en teknologisk og samfundsmæssig udvikling, der har ændret ved samfundets organisations- og kommunikationsformer. Jeg vil kortfattet opsamle, hvordan dette påvir-ker mit problemfelt, nærmere bestemt hvordan det påvirker kommunikationens aktører og kommuni-kationsmidlerne: Web 2.0: Wisdom of Crowds: Den kollektive viden er lige så...

on, forskellige læringsstile og behov kan imødekommes, og spillene kan skræddersyes i forhold til et-hvert emne og enhver kompetence (Prensky, M., 2007 p.3). Bogen bygger grundlæggende på princip-pet om, at læring gennem spil er effektivt, hvis spillene er brugerdrevne og underholdende – læring skal nemlig ifølge...