Author: abdullah

Jeg har gennem specialet skitseret en teknologisk og samfundsmæssig udvikling, der har ændret ved samfundets organisations- og kommunikationsformer. Jeg vil kortfattet opsamle, hvordan dette påvir-ker mit problemfelt, nærmere bestemt hvordan det påvirker kommunikationens aktører og kommuni-kationsmidlerne: Web 2.0: Wisdom of Crowds: Den kollektive viden er lige så...

on, forskellige læringsstile og behov kan imødekommes, og spillene kan skræddersyes i forhold til et-hvert emne og enhver kompetence (Prensky, M., 2007 p.3). Bogen bygger grundlæggende på princip-pet om, at læring gennem spil er effektivt, hvis spillene er brugerdrevne og underholdende – læring skal nemlig ifølge...

Meningskompetence er baseret på iagttagelse af iagttagelse. Det vil sige at kunne forholde sig tilinformation. Eksempelvis ved evnen til at kunne identificere og respektere fællesskabets ogdet sociale systems kollektive værdigrundlag, som kollektivet normalt selv er blindt overfor. Kompetencerådet28 pegede i en rapport fra 1999, der analyserede...

Interacting in Heterogeneous Groups bygger på behovet for at kunne håndtere diversitet i et pluralistisk samfund og på vigtigheden af at besidde empati og social kapital, idet samfund ba-serer sig mere og mere på interpersonelle relationer (Op.cit.p.12). De nødvendige kompetencer er derfor: At kunne relatere til andre,...

5.6 KOMPETENCEKRAV I DET INFORMATIONSTEKNOLOGISKE SAMFUNDIfølge Prensky er der en stor kontrast mellem uddannelsessystemets undervisning og de studerendefra netgenerationens foretrukne læringsstil – de spiller og leger og interagerer i deres fritid, mens de iklasselokalet som oftest er passive (Op.cit. p.51). Ph.d. og forskningsleder Bent B....

Jeg vil konkretisere segmentet i løsningsforslagene og derfor ikke kommentere den yderligere her.Som dette kapitel har illustreret, ligger der en lang omstillingsproces forude, hvis museerne skal havevendt de nuværende webbrugeres konservative brochure-brug til en reel virtuel oplevelse. Men når 52 % af brugerne mener, at museernes...

der har til formål at sikre den danske kulturarv. Ifølge museumslovens kapitel 1, § 2 skal mu- seernes varetagelse af kulturarven ske gennem fem kerneopgaver, nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling14. Disse fem områder udgør ”søjlerne” i det museale arbejde, og det er da også disse fem,...

se fra det græske ord ”mu’seion”, som betyder tempel for muserne og som i den græske oldtid var de templer eller institutioner, hvor videnskaben blev dyrket. Begrebet museum kan således henvise til selve samlingen eller til de steder, hvor sådanne findes. Derudover er begrebet ikke beskyttet; enhver, privat...

Genstandsmuseets kommunikationsform er konsultativ, hvilket vil sige, at museet har flere faktuelle informationer, som den besøgende kan søge i. Det kan være samlingen, der er gjort tilgængelig på net- tet, som de besøgende vil kunne søge i og finde faktuelle informationer om materiale, størrelse og bil- leder af...

Vores brug af webbet gennemsyrer vores daglige liv og har ændret vores kommunikation og adfærd; wikier, blogs, chatrooms, sociale netværk, søgemaskiner, peer production osv. repræsenterer nye for- mer for deltagelse, indflydelse, underholdning, læring og kommunikation. For museerne betyder det blandt andet, at deres webbrugere er vant til at...