Resten af finansieringen

Resten af finansieringen

kaldelse. Der findes nok ikke mange fra den digitale generation, der vil interessere sig for produktio-
nen af analoge billeder frem for digitale, så derfor er museet nødt til at tænke kreativt for at tiltrække

denne generation og bevare sin relevans som museum. Museumslederen er meget passioneret om-
kring museets unikke samling og holder sig orienteret om nye tendenser inden for den digitale udvik-
ling samt gennem samtaler med andre statsstøttede museer.

Danmarks Fotomuseum har således udtrykt et ønske om nogle løsningsforslag til, hvordan man ved
hjælp af IKT vil kunne kommunikere målrettet til de yngre digitale brugere og samtidig styrke sin
kommunikation med deres nuværende kernebrugere. I den forbindelse vil man også gerne have nogle
forslag til, hvordan museumsoplevelserne i selve museet og på hjemmesiden vil kunne blive styrket
ved hjælp af IKT.
7.2.2 MUSEETS RAMMER
Danmarks Fotomuseum er et kommunalt kulturhistorisk museum beliggende i Herning. Museet er
ikke omfattet af den danske museumslov og statsstøtte, men er 80 % finansieret af Herning Kommune,

som tildeles hvert år ud fra et budget. Resten af finansieringen foregår via entréindtægter, sponsor-
klub, støtte fra venneforening, fortjeneste i museumsbutikken, salg fra samlingen, støtte fra fonde til

specialudstillinger m.m. Museet er skrevet ind i Herning Kommunes kulturpolitik, men der stilles ikke

nogen direkte politiske krav. Selvom museet er kommunalt, administreres det efter samme ansvarsfø-
lelse for de fem søjler i museumsloven, dog med et mindre fokus på forskning og formidling, da res-
sourcerne ikke er til det. Museumslederen er den eneste fastansatte, ellers består de øvrige medarbej-
dere af tre efterlønsmodtagere og to studerende; i alt ca. to årsværk. Bestyrelsen, som består af syv

medlemmer med repræsentanter fra brancheorganisationer, kommunen samt et statsanerkendt mu-
seum, er med til at fastlægge visionerne og derudover hjælper bestyrelsesformanden med at vedlige-
holde hjemmesiden uden beregning.

 Museets besøgende er: typisk over 40 år og 75 % af de besøgende er vestkystturister, der
kommer i juli, august, september og oktober måned. Museet har omkring 4.500 besøgende om
året.
 Museets formål er: at indsamle og bevare fotografiske genstande, herunder især genstande af
dansk oprindelse eller af særlig betydning for den fotografiske udvikling i Danmark.

Museet bevarer, registrerer og formidler og derudover forsker og formidler Dansk Fotohistorisk Sel-
skab via dets medlemsblad “Objektiv”, som museet forsyner med informationer. Derudover formidler

museet via hjemmeside, museumsbrochurer og gennem sin permanente samling samt skiftende foto-
grafiudstillinger i fotogalleriet. Museet er nabo til Hernings Kulturhistoriske Museum og har til huse i

No Comments

Post A Comment