samt Lokalhistorisk

samt Lokalhistorisk

samlede kommunikation – og her tænker jeg ikke kun på teksternes noget formelle sprog, men også på
hjemmesidens visuelle kommunikation via billeder og selve interfacet, som også er, hvad man nok

kunne karakterisere som typisk Web 1.0. Jeg vil derfor basere mine løsningsforslag på 1) hvordan mu-
seet generelt vil kunne ændre sin hjemmesides eksisterende profil og aktiviteter, så de i højere grad vil

modsvare den digitale generations krav, forventninger og kompetencer og 2) hvordan museet gennem

sociale medier vil kunne kommunikere målrettet samt skabe bedre oplevelser til den digitale genera-
tion.

7.1.2 MUSEETS RAMMER
Holstebro Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk, marinarkæologisk
og nyere tids ansvar. Museet består af fire institutioner: Holstebro Museum, Strandingsmuseum St.
George, Vinderup Egnshistoriske Arkiv samt Lokalhistorisk Arkiv Holstebro, som alle kan tilgås fra
deres fælles hjemmeside:

Museets faste samlinger belyser byens og egnens historie fra oldtiden og frem til i dag, hvor bl.a. tema-
erne jernalder, vikingetid, og middelalder behandles. Inden for den nyere tids historie fokuseres der

på håndværk og handel. Udstillingerne fortæller også om tidlig industri, hvor Færchs Tobaksfabrik og

Valdemar Birns Jernstøberi spiller en betydelig rolle i byens virksomhedshistorie. Ydermere behand-
les folkelig kultur frem til 1960erne og Holstebro i 60erne, med fokus på den kulturelle revolution.

Museet har derudover en række specialsamlinger som rummer sølvtøj, legetøj, dragonsamlingen og en

No Comments

Post A Comment