Museet er ikke omfattet af den

Museet er ikke omfattet af den

Danmarks Fotomuseum har således udtrykt et ønske om nogle løsningsforslag til, hvordan man ved hjælp af IKT vil kunne kommunikere målrettet til de yngre digitale brugere og samtidig styrke sin kommunikation med deres nuværende kernebrugere. I den forbindelse vil man også gerne have nogle forslag til, hvordan museumsoplevelserne i selve museet og på hjemmesiden vil kunne blive styrket ved hjælp af IKT. 7.2.2 MUSEETS RAMMER Danmarks Fotomuseum er et kommunalt kulturhistorisk museum beliggende i Herning. Museet er ikke omfattet af den danske museumslov og statsstøtte, men er 80 % finansieret af Herning Kommune, som tildeles hvert år ud fra et budget. Resten af finansieringen foregår via entréindtægter, sponsorklub, støtte fra venneforening, fortjeneste i museumsbutikken, salg fra samlingen, støtte fra fonde til specialudstillinger m.m. Museet er skrevet ind i Herning Kommunes kulturpolitik, men der stilles ikke nogen direkte politiske krav. Selvom museet er kommunalt, administreres det efter samme ansvarsfølelse for de fem søjler i museumsloven, dog med et mindre fokus på forskning og formidling, da ressourcerne ikke er til det. Museumslederen er den eneste fastansatte, ellers består de øvrige medarbejdere af tre efterlønsmodtagere og to studerende; i alt ca. to årsværk. Bestyrelsen, som består af syv medlemmer med repræsentanter fra brancheorganisationer, kommunen samt et statsanerkendt museum, er med til at fastlægge visionerne og derudover hjælper bestyrelsesformanden med at vedligeholde hjemmesiden uden beregning. Museets besøgende er: typisk over 40 år og 75 % af de besøgende er vestkystturister, der kommer i juli, august, september og oktober måned.

Museet har omkring 4.500 besøgende om året. Museets formål er: at indsamle og bevare fotografiske genstande, herunder især genstande af dansk oprindelse eller af særlig betydning for den fotografiske udvikling i Danmark. Museet bevarer, registrerer og formidler og derudover forsker og formidler Dansk Fotohistorisk Selskab via dets medlemsblad “Objektiv”, som museet forsyner med informationer. Derudover formidler museet via hjemmeside, museumsbrochurer og gennem sin permanente samling samt skiftende fotografiudstillinger i fotogalleriet. Museet er nabo til Hernings Kulturhistoriske Museum og har til huse i Den digitale generation på museum 78 en forholdsvis lille bygning med 535 m2 udstillingslokaler, hvor de permanente udstillinger skildrer fotografiapparatets over 160 år lange historie beskrevet i 10 års perioder, samt panoramafotografier, holografier og originale billeder af H.C. Andersen. Der foreligger ikke en konkret handlingsplan, men museet arbejder løbende ud fra en række vedtægter: Museet skal søge, dels gennem permanente og dels gennem skiftende billedudstillinger at vise såvel ældre som nyere fotografiske frembringelser.

Museet bør i denne forbindelse søge at tilvejebringe en permanent samling af fotografiske billeder af enhver art og omfatte enhver fremstillingsteknik. Museet skal på en anskuelig og levende måde søge at udbrede kendskabet til fotografering, dels gennem permanente udstillinger og dels gennem vandreudstillinger, som tilbydes museer, kommuner og andre interesserede. Museet vil stå til rådighed og bistå ved forsknings og oplysningsvirksomhed. Museet vil kunne afholde foredrag og kurser og i denne forbindelse udnytte sine samlinger af museumsgenstande, illustrationer, litteratur, film m.v. Museet vil samarbejde med andre lignende institutioner såvel i indland som i udland.

54 Comments

Post A Comment